УПИС

УПИС У ШКОЛСКУ 2020/2021.ГОДИНУ

НАЗИВ СТРУКЕСТЕПЕНБРОЈ ОДЈЕЉЕЊАБРОЈ УЧЕНИКА
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАРIV248
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАРIV248
ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАРIV124
ЗИДАРIII0,512
АРМИРАЧ-БЕТОНИРАЦIII0,512
 УКУПНО6144

Мјерила и начини избора кандидата

Редослијед кандидата утврђује се према укупном броју бодова добијених на основу:

  • Општег успјеха у основној школи.
  • Посебног успјеха у основној школи из пет предмента значајних за занимање у одређеној струци: (српски језик, страни језик, математика, физика, информатика)


Вредновање успјеха


Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године, помножено са бројем бодова на сљедећи начин: У VI разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два; У VII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два; У VIII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три; У IX разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три;
На основу општег успјеха кандидат може да оствари највише 50 бодова.
Вредновање посебног успјеха у основној школи из пет предмета значајних за струку врши се на сљедећи начин: У VIII разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два; У IX разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два;
По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова.
По основу оба критеријума кандидат може освојити максимално 70 бодова.
Упис ученика обавља се у два уписна рока:
Први у јунском року, од 15. до 26. јуна 2020. године.
Други у јулском року, од 06. до 17. јула 2020. године.

Уписни рокови

ЈУНСКИ УПИСНИ РОК
Пријем докумената за упис у четворогодишња занмања је од 15. до 16.06.2020. године, за ученике који имају 60 и више бодова.
Резултати уписа објављују се 18.06.2020. године до 10 часова на огласној табли школе и на школском сајту.
Пријем докумената за упис у четворогодишња и трогодишња занмања за ученике који имају мање од 60 бодова је од 22. до 24.06.2020. године.
Резултати уписа објављују се 26.06.2020. године до 10 часова на огласној табли школе и на школском сајту.
ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК
Пријем докумената за упис у четворогодишња и трогодишња занимања је од 06.07. до 08.07.2020. године.
Резултати уписа објављују се 10.07.2020. године до 10 часова на огласној табли школе и на школском сајту.
Од 13. до 17.07.2020. године, кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у школе, односно смјерове у гимназијама, струке и занимања у средњим техничким и средњим стручним школама гдје има слободног мјеста.

Документи за упис


Учесници конкурса подносе школи потребне документе:

  1. Пријаву за упис (попуњава се приликом пријављивања у школи);
  2. Оригинално свједочанство о завршеној основној школи, односно нострификовано свједочанство или потврду о поднесеном захтјеву за нострификацију;
  3. Извод из матичне књиге рођених;
  4. Диплому “Вук Стефановић Караџић”
  5. Диплому за изузетан успјех из предмета значајних за занимање у средњој стручној школи;
  6. Диплому за освојено прво, друго и треће мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења;
  7. Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс;