Građevinska škola Banjaluka
Šta je građevinarstvo?

Građevinarstvo je široka inženjerska disciplina planiranja, projektovanja, gradnje, održavanja i upravljanja, koja se dijeli na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Niskogradnja obuhvata saobraćajnice (puteve, mostove, željeznice...).

Hidrogradnja se bavi izgradnjom građevina za kontrolu vodotokova (brane, ustave, kanali...).

Visokogradnja se bavi projektovanjem i izvođenjem različitih objekata kao što su kuće, stambene, poslovne, administrativne zgrade...

Znanja koja se stiču

Građevinski tehničar je osposobljen da razrađuje tehničke crteže, vodi i organizuje posao na gradilištu, upoznaje se sa građevinskim radovima i proračunima kod:

- saobraćajnica (ceste i željeznice; aerodrome)

- hidrotehničkih objekata (plovni putevi, luke, vodovodi, kanalizacije, malioracijski objekti, regulacije vodotoka, mostovi, tuneli…)

- objekata visokogradnje.

Trajanje obrazovanja: 4 godine.

Poslovi nakon završenog obrazovanja:

- tehnička saradnja u razradi nacrta na računaru i izradi tehničke dokumentacije;
- saradnja u izradi troškovnika;
- saradnja u vođenju gradilišta i gradilišne dokumentacije;
- samostalno vođenje gradilišta manjih građevina u skladu sa Zakonom o gradnji;

COPYRIGHT © JU GRAĐEVINSKA ŠKOLA BANJA LUKA, 2011 - 2018  |  SVA PRAVA ZADRŽANA  |  DIZAJN: BOJAN MIHAILOVIĆ